Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-IIIZarządzenie Nr 20/2/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płoskini

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Płoskini

Na podstawie art. 108austawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracyzarządzam co następuje:

 • 1

Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Płoskini, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2

Pracowników Szkoły zobowiązuje się do zapoznania z zapisami niniejszego regulaminu wraz
z załącznikami.

 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia

Nr ….../……….

z dnia …………………… r.

R E G U L A M I N

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie Szkoły Podstawowej w Płoskini

 

 • 1
 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
 2. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni, przebieralni, stołówki
 3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Szkoły.
 4. Administratorem systemu monitoringu jest SzkołaPodstawowa w Płoskini, zwana dalej Szkołą.
 • 2

Celem instalacji monitoringu jest:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników,
 2. ochrona mienia Szkoły,
 3. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.
 • 3
 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator).
 2. Kamery monitoringu znajdują się /na korytarzach szkolnych (parter i I piętro) oraz sale lekcyjne na I piętrze
 3. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważnieni są: dyrektor szkoły i pedagog
 • 4
 1. Monitoring funkcjonuje w godzinach pracy Szkoły.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 3. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia nagrania.
 5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 • 5
 1. Informacja   o   funkcjonowaniu   monitoringu   wizyjnego   podawana   jest   poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar monitorowany.
 2. Na   tablicy   ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szkoły zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy pracownik otrzymuje pisemną informację o stosowaniu monitoringu na terenie Szkoły, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 5. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Szkoły lub w przypadku jego nieobecności przez pedagoga szkolnego.
 6. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 7. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.
 • 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Płoskini.

 • 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płoskini.

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania,
obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Płoskini (adres: Płoskinia 43, 14-526 Płoskinia, tel. 55 243 13 24, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 1. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: Jarosław Góral, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. numer telefonu 794687820).
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 1. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates by 3/4 Studio